Projects

A.i.r. Berlin – Township Kreuzberg – 2003

Township Kreuzberg, mixed media on paper, 520 x 270 cm, 2003

 

 

Artist in Residence Project Kunstfabrik am Flutgraben, Berlin, 2003

From March till September 2003 Ton Kraayeveld worked as a guest-artist in a studio at Kunstfabrik am Flutgraben, Berlin In a residency program initiated by CBK Dordrecht.
In the Berlin works experiences and locations of Kreuzberg, Berlin are being connected to those of Zimbabwe, Afrlca where Kraayeveld stayed few years before. The works were presented in the final exhibition, ‘Township Kreuzberg’ in 2yK Galerie Berlin in September 2003.

Township Kreuzberg

Where does art begin today? ‘Why would one paint African houses in Berlin? But why would one
not do that? Why paint geraniums?’

The works of Ton Kraayeveld do not answer the stated dilemma. In his first solo exhibition in Berlin, as granted artist of CBK Dordrecht, he solves the quest for style and technique in a cool conceptual and at the same time ironically playful attitude and manner. He chooses for an imaginary geographic construction: Township Kreuzberg. In a central drawing two cuttings of geographic maps, of a township in Bulawayo, Zimbabwe and Kreuzberg, are being layered over one another. Red dots mark the former and current place of residence.

Further drawings use quotes from texts and architecture. Paintings and drawings in different sizes and formats producing a fragmented space that has to be perceived simultaneously. In his works Ton Kraayeveld aims for an expansion of pictorial space. One can look at the individual works but also they interactively refer to one another creating an over-planned painterly space.
In the drawings he leaves illusionist imagery using an off-hand pencil grid referring to classic composition. Besides he refers to various 20th century artlsts from Duchamp unto Richter.

Expectation. of tourist clichés will not be fulfilled in the exhibition. The townships, an invention from Europe, returned to Kreuzberg.

Next to the works of Ton Kraayeveld also the documentary ‘Koolhaas In Lagos’ by Bregtje van
der Haak (VPRO Dokwerk, 2002) is on view in the exhibition.

Ulf Wetzka
Berlin, August 2003

Nederlands
Artist In Residence Project Kunstfabrik am Flutgraben, Berlijn, 2003

Van maart tot september 2003 werkte Ton Kraayeveld als gastkunstenaar In een atelier In Kunstfabrik am Flutgraben, Berlijn in het kader van een ‘artist In residence’ programma opgezet door CBK Dordrecht.

In zljn Berlljnse werken worden ervarlngen en Iocatles ult Kreuzberg, Berlijn In relatie gebracht met dle uit Zlmbabwe, Afrika waar Kraayeveld enkele jaren eerder verbleef. Het werk werd gepresenteerd In de afsluitende tentoonstelllng ‘Township Kreuzberg’ In 2yK Galerie Berlljn in september 2003.

Township Kreuzberg
Waar beglnt vandaag de dag kunst? Waarom zou lk Afrlkaanse huisjes schllderen In Berlijn?
Maar waarom zou Ik dat nlet doen? Waarom geraniums schilderen?’

De werken van Ton Kraayeveld geven geen antwoord op het aangeduide dilemma. In zijn eerste solo tentoonstelllng In Berlijn als stlpendiaat van CBK Dordrecht, lost hIJ de vragen voor stijl en techniek in een heel conceptuele en tegelijk ironische speelse houding en wijze op. Hij kiest voor een lmaglnalr geograflsche constructie: Township Kreuzberg. In een centrale tekenlng worden
ultsneden van geografische kaarten, van een township In Bulawayo, Zlmbabwe en Kreuzberg, over elkaar geschoven. Rode punten markeren de vroegere en huidige woonplek.

Anders tekenlngen toners citaten van teksten en architectuurmodellen. Schllderijen en tekenlngen In uiteenlopende formaten verschaffen een gefragmenteerde ruimte die simultaan waargenomen moet worden. In zijn werk doelt Ton Kraayeveld op een uitbreiding van de picturale rulmte. Men kan de werken daarbij afzonderlijk beschouwen, maar ze verwljzen ook onderllng voortdurend naar elkaar en creëren in overgeorganiseerde schllderkunstlge rulmte. In zijn tekenlngen verlaat hi] de illusionlstische beeldspraak en refereert met in achteloos getekend raster aan klassleke compositie. Daarnaast refereert hij aan zeer verschillende 20e eeuwse kunstenaars van Duchamp tot Richter.
Verwachtingen van toeristische clichés worden In de tentoonstelling niet vervuld. Het township, een Europese uitvinding, keert terug near Kreuzberg.

Naast de werken van Ton Kraayeveld Is eveneens In de tentoonstelllng te zlen de documentairefilm ‘Koolhaas in Lagos’ van Bregtje van der Haak (VPRO Dokwerk, 2002)

Ulf Wetzka
Berlin, augustus 2003